قانون ثبت علائم تجاری

ماده) 30

 

علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از: 

 الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد. 

 ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه  ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا  ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت  شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد. 

 ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد.

 

  

ماده) 31

حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد. 

 

  

ماده)32

  علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌: 

 الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد. 

 ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد. 

 ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند. 

 د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام  اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي  بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند،  بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام  صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. 

 هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد  كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف  است‌. 

 و ـ  عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر  آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و  ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد. 

 ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي  ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و  خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود. 

 

  

ماده)33

اظهارنامه  ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت  براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي  بين‌المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي  ثبت علامت بر عهده متقاضي است‌. 

 

  

ماده)34

  درصورتي  كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس  براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو  كنوانسيون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي‌شود. 

 

 

ماده35

 متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند. 

 

 

 

ماده36

 

 اداره  مالكيت صنعتي‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در  اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي  مربوط به آن را صادر مي‌كند. 

 

 

 

ماده37

 

 هر  ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را  مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به  اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت : 

 

1ـ  اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست  روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر  تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور  مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد. 

 

2ـ  اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را  دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون  تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند. 

 

 

 

ماده38

 

 پس  از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضي از امتيازات و  حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به  وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوايي  مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل  ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت  تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. 

 

 

 

ماده39

 

 هرگاه  اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است  علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را  به‌نام متقاضي صادر مي‌نمايد. 

 

 

ماده40

 حقوق ناشي از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌: 

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد. 

 ب ـ مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت  استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق  ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد  استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي  كالا ياخدمات مشابه‌، موجب گمراهي عموم مي‌گردد. 

 ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط  مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد،  شامل نمي‌شود. 

 د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد.  اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه  مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع  مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته  مي‌شود. 

 

  

ماده41

هر  ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌صورت  بايد ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده  است‌. 

 ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود. 

 هر  ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از  طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت  تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است‌، مي‌تواند لغو  آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه‌قهريه مانع استفاده از  علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمي‌شود. 

 

 

 

ماده42

 با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است‌. 

 در  اظهارنامه ثبت علامت جمعي‌، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت‌، نسخه‌اي از  ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده‌،  بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر  اين ماده مطلع كند. 

   

ماده43

 علاوه  بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت  ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن  استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت  جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب ‌مراكز  تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط  گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند. 

 

 

 ماده44

  قرارداد  اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل  اجازه دهنده ‌بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را  در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام  نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌برداري فاقد اعتبار خواهد بود. 

  

ماده45

 ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد. 

  

ماده46

اسم  يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم  عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت  به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است‌، نمي‌تواند به  عنوان يك نام تجارتي به كار رود. 

  

ماده47

 با  رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي‌، اين قبيل نامها حتي  بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند. 

هرگونه  استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتي يا علامت يا  علامت جمعي‌، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود،  غيرقانوني تلقي مي‌شود. 

مشاهده منبع

31 مرداد 1399 - 13:28

برچسب ها

  • علائم_تجاری
  • علامت_تجاری
  • ثبت_برند
  • ایده
  • بیزینس
  • آشنایی_با_قوانین_ثبت_برند

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما